DIETHYL ETHOXYMETHYLENEMALONATE LR – 16512 – 220581