Cupferron(N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine ammonium salt)