DIETHYL ETHOXYMETHYLENEMALONATE LR – 16512 – 2206108